مرکز اورژانس استان
آمار ماموریتهای انجام شده کل استان در تاریخ 02/04/1397
 تعداد کل ماموریتها : 192  ماموریتـهای شهری : 138  ماموریتهای جاده ای : 54  تصادفی : 40
 غیــــر تـــصادفــی   : 152  اعزام به بیمارستان : 120  درمــــــان در مــحـل : 55  کـــــاذب : 1