مرکز اورژانس استان
آمار ماموریتهای انجام شده کل استان در تاریخ 24/11/1396
 تعداد کل ماموریتها : 106  ماموریتـهای شهری : 77  ماموریتهای جاده ای : 29  تصادفی : 23
 غیــــر تـــصادفــی   : 83  اعزام به بیمارستان : 59  درمــــــان در مــحـل : 34  کـــــاذب : 0