مرکز اورژانس استان
آمار ماموریتهای انجام شده کل استان در تاریخ 26/03/1397
 تعداد کل ماموریتها : 172  ماموریتـهای شهری : 109  ماموریتهای جاده ای : 63  تصادفی : 41
 غیــــر تـــصادفــی   : 131  اعزام به بیمارستان : 100  درمــــــان در مــحـل : 44  کـــــاذب : 0