مرکز اورژانس استان
آمار ماموریتهای انجام شده کل استان در تاریخ 13/08/1396
 تعداد کل ماموریتها : 109  ماموریتـهای شهری : 69  ماموریتهای جاده ای : 40  تصادفی : 39
 غیــــر تـــصادفــی   : 70  اعزام به بیمارستان : 72  درمــــــان در مــحـل : 40  کـــــاذب : 1