چشم انداز

 برنامه های عملیاتی سازمان اورژانس در سال 96
 

1- برگزاری دوره های آموزشی جهت  کارکنان شاغل در اورژانس بیمارستانی در 6 ماهه اول و 6 ماهه دوم سال 96 ، در راستای ساماندهی فرایندهای اورژانس بیمارستانی
2- حفظ و گسترش آمبولانس موتوری در 6 ماهه  اول و 6 ماهه دوم سال 96 ، در راستای برنامه ساماندهی ناوگان  آمبولانس و ارتقاء دسترسی عمومی به خدمات اورژانس
3- راه اندازی پایگاه اورژانس شهری در 6 ماهه اول و 6 ماهه دوم سال96 در راستای برنامه ساماندهی و توسعه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی
4- راه اندازی پایگاه اورزانس جاده ایی در 6 ماهه اول و 6 ماهه دوم سال 96 ، در راستای برنامه ساماندهی و توسعه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی
5- تبدیل پایگاههای جاده ایی مستقر در کانکس به ساختمان در 6 ماهه اول و 6 ماهه دوم سال 96 ، در راستای برنامه ساماندهی و توسعه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی
6- توسعه  شبکه رادیویی ازآنالوگ به دیجیتال DMR  در 6 ماهه اول و6 ماهه دوم سال 96 ، در راستای برنامه ساماندهی کیفی خدمات اورژانس پیش بیمارستانی
7- ارتقا سیستم اتوماسیون عملیاتی اورژانس 115 و اعزام و راهبری آمبولانس در 6 ماهه اول و 6 ماهه دوم سال 96 ، در راستای برنامه ساماندهی کیفی خدمات اورژانس پیش بیمارستانی.
8- تشکیل پرونده بهداشت جسمی و روحی الکترونیکی جهت کلیه پرسنل، در راستای برنامه ساماندهی کیفی خدمات اورژانس پیش بیمارستانی
9- آموزش اورژانس پیش بیمارستانی در 6 ماهه اول و6 ماهه دوم سال 96، در راستای برنامه ساماندهی کیفی خدمات اورژانس پیش بیمارستانی
10- برگزاری کارگاه های آموزشی برای کارشناسان و روسا مرتبط  با حوادث غیرمترقبه در سه ماهه  دوم، سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم سال96، در راستای برنامه افزایش میزان آمادگی بیمارستان ها در حوادث غیرمترقبه
11- تجهیز بیمارستان های صحرایی  در سه ماهه چهارم سال96 ، در راستای برنامه تجهیز و راه اندازی بیمارستان های صحرایی، سوله های مدیریت بحران، EOC، دانشگاه های علوم پزشکی
12- تجهیز EOC بر اساس لیست ابلاغی وزارت بهداشت در سه ماهه چهارم سال96، تجهیز و راه اندازی بیمارستان های صحرایی، سوله های مدیریت بحران، EOC، دانشگاه های علوم پزشکی
13- تجهیز سوله های مدیریت بحران در سه ماهه چهارم سال96، تجهیز و راه اندازی بیمارستان های صحرایی، سوله های مدیریت بحران، EOC، دانشگاه های علوم پزشکی
14- ارتقاء سطح علمی پرسنل شاغل در EOC در سه ماهه دوم، سوم و چهارم سال 96، در راستای برنامه برنامه واکنش در مواقع اضطراری