واحد مالی
نام و نام خانوادگی : سعید روحانی فرد
سال تولد : 1352

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری

دانشگاه محل تحصیل : پیام نور واحد تاکستان

سوابق شغلی :
12 سال دانشگاه علوم پزشکی
5 سال استانداری

جهت دریافت شرح وظایف کلیک نمایید.