مدیریت دانش
 
نام و نام خانوادگی : داود مصطفوی حصاری

سال تولد : 1364

 
مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری
 
دانشگاه محل تحصیل : علوم پزشکی قزوین
 
سوابق شغلی :
- فارغ التحصیل کارشناسی پیوسته پرستاری
- 8 سال سابقه کار در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی قزوین از سال 86-94
- سابقه کار در اورژآنس مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی و بیمارستان ولایت از سال 90-92
- سابقه کار در اورژانس بیمارستان عرفان و آتیه تهران از سال 92-93
- سابقه تدریس دانشجویان پرستاری و بیهوشی و فوریتهای پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین 91-93
- کسب رتبه اول المپیاد استان در سال 90
- قرارگرفتن بین 10 تکنسین برتر کشور در المپیاد علمی و عملیاتی سال 88 تهران
- قرارگرفتن بین 10 تکنسین برتر کشور در المپیاد علمی و عملیاتی سال 90 شیراز
- مسئول پایگاه لیا و کاسپین
- رتبه اول دانشکده پرستاری در سال 88
 
جهت دریافت شرح وظایف کلیک نمایید.