امور دارویی
نام و نام خانوادگی : سوسن یوسفی
تاریخ تولد : 1353

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

دانشگاه محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی واحد کرج

سوابق شغلی :
- 5سال سابقه کار در بیمارستان میلاد و شریعت رضوی به عنوان مسئول شیفت بخش ویژه CCU, RCCU
- 2سال سابقه کار در واحد دیسپچ به عنوان کارشناس دیسپچ
- 5سال به عنوان مسئول دیسپچ
- 1سال به عنوان کارشناس آموزش
- مسئول فنی دارو در مرکز فوریتها

جهت دریافت شرح وظایف کلیک نمایید.