کنترل عفونت
نام و نام خانوادگی : مهدی رحمانی

سال تولد : 1359

مدرک تحصیلی : کاردان بیهوشی

دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی قزوین

سوابق شغلی :
- سابقه کار در بیمارستانهای تاکستان - رحیمیان - امید
- تکنسین فوریتهای پزشکی
- مسئول پایگاه‌های اورژانس قزوین (رازی-مولوی-عوارضی2-مینودر)
- تکنسین برتر دومین المپیاد استانی و چهارمین المپیاد کشوری فوریتهای پزشکی
- مربی دوره های آموزشی فوریتهای پزشکی در اورژانس ، ادارات و مدارس 
- فعالیت در ستاد فوریتها
- مسئول ناحیه مرکزی اورژانس قزوین
- مسئول اورژانس ناحیه بویین زهرا
- مسئول واحد پیشگیری از حوادث، ارتقاء ایمنی و کنترل عفونت