پزشکان مرکز
 1  آقای دکتر مجید شلویری
2  آقای دکتر داریوش پورعسگری
3  آقای دکتر حسین شهسواری
4  آقای دکتر محمد محمودی
5  آقای دکتر مجید فرجی پور
6  آقای دکتر محمدعلی معصومی فر
7  آقای دکتر محمدباقر بخشنده
8  خانم دکتر ابوترابی
9 آقای دکتر سعید جعفری