مسئول شهرستان
نام و نام خانوادگی : حمید نجفی
 
سال تولد : 1353
 
مدرک تحصیلی : کاردان اتاق عمل / کارشناس پرستاری
 
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی شهید بابایی قزوین
 
سوابق شغلی : 
- مسئول اورژانس شهرستان قزوین مرکزی
- مسئول شیفت و مسئول ناحیه کوهین از سال 1390
- مسئول پایگاه های رازی ، الوند ، صفا و اقبالیه 
- تکنسین فوریتهای پزشکی از سال 1380 تاکنون
- فعالیت در بیمارستان شهید رجایی از سال 1378 الی 1379