مسئول شهرستان
نام و نام خانوادگی : سیدبهنام خلیل زاده

سال تولد : 1354

 
مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری
 
دانشگاه محل تحصیل : علوم پزشکی قزوین
 
سوابق شغلی :
- مسئول اورژانس شهرستان قزوین حومه
- تکنسین فوریتهای پزشکی

-