مسئول شهرستان
نام و نام خانوادگی : سیدبهنام خلیل زاده
سال تولد : 1354

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

دانشگاه محل تحصیل : علوم پزشکی قزوین

سوابق شغلی :
- مسئول اورژانس شهرستان قزوین حومه
- تکنسین فوریتهای پزشکی