مسئول شهرستان
نام و نام خانوادگی : علی حداد
 
سال تولد : 1354
 
مدرک تحصیلی :
-
کارشناسی ارشد آسیب شناسی
-کارشناسی پرستاری
 
دانشگاه محل تحصیل : 
- علوم پزشکی مشهد
- دانشگاه تهران

 
سوابق شغلی :
مسئول اورژانس شهرستان البرز
- مدرس دانشگاه البرز از سال 90 الی 95
- مدرس فوریتهای پزشکی
- تکنسین فوریتهای پزشکی از سال 1380 تاکنون