مسئول شهرستان
نام و نام خانوادگی : محمد زارعی

سال تولد : 1361

رشته تحصیلی : فوریتهای پزشکی

دانشگاه محل تحصیل : علوم پزشکی قزوین

سوابق شغلی :
- مسئول اورژانس منطقه الموت
- تکنسین فوریتهای پزشکی از سال 1393 تاکنون
- کمک تکنسین فوریتهای پزشکی از سال 1386 تا 1393