مسئول شهرستان
نام و نام خانوادگی : مهدی شعبانی
 
سال تولد : 1362
 
مدرک تحصیلی : 
- کارشناسی پرستاری
- کاردان فوریتهای پزشکی

 
دانشگاه محل تحصیل : 
-
دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
علوم پزشکی قزوین
 
سوابق شغلی :
- مسئول اورژانس شهرستان تاکستان
- مسئول پایگاه های اقبالیه ، اسفرورین
- تکنسین فوریتهای پزشکی از سال 1388 تاکنون