مدیر ستاد هدایت
نام و نام خانوادگی : مجید فرمانی

سال تولد : 20/6/1347

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

سوابق شغلی :
معاون دبیر کمیته فرهنگ به مدت 6 سال
فرمانده حوزه بسیج دانشگاه به مدت 8 سال
معاون مدیر بیمارستان کوثر به مدت 4 سال
مسئول ستاد هدایت به مدت 7 سال