شرح وظایف
1- تعیین و تدوین سیاست های کلان و خط مشی کلی فعالیت های نظارتی به منظور کنترل کیفی خدمات درمانی مراکز تحت پوشش فعال سایر معاونت های ستادی، گروه های آموزشی تخصصی و دانشکده های پزشکی و پیراپزشکی

2- ایجاد ضمانت اجرایی قوی در اجرای اقدامات نظارتی اعلام شده در ارزیابی فعالیت های مراکز درمانی تحت پوشش به طور عام و اورژانس های بیمارستانی و پیش بیمارستانی به طور خاص

3- اطلاع از حجم کار و کیفیت ارائه خدمات از طریق تحلیل نتایج فرم های زمان سنجی و رضایت سنجی و نیز پیگیری شکواییه های مراجعین

4- ایجاد هماهنگی و جلوگیری از اقدامات موازی با شفاف سازی دامنه مسئولیت ها، وظائف و حیطه اختیارات واحدهای مختلف دانشکده و دانشگاه های علوم پزشکی

5- تحلیل و ثبت اطلاعات رایانه ای و دستی به  منظور شناخت معضلات موجود و برنامه ریزی های اصلاحی