نظر خواهي
میزان رضایت شما از خدمات اورژانس چقدر است ؟
   
بسیار زیاد
زیاد
کم
بسیار کم