معرفی مدیر مرکز
نام و نام خانوادگی : مصطفی امیری
سال تولد: 1364
مدرک تحصیل : کارشناسی هوشبری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه 
سوابق شغلی :
معاونت مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قزوین از سال 99
مسئول پایگاه اورژانس هوایی
مسئول اورژانس شهرستان آبیک

آدرس ستاد فوریت های پزشکی استان قزوین :

قزوین-انتهای بلوار امام خمینی(ره)- پشت صدا و سیما - مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قزوین

تلفن  :

028-33651641