ارتباط با مدیر مرکز
آدرس ستاد فوریت های پزشکی استان قزوین :
قزوین-انتهای بلوار امام خمینی(ره)- پشت صدا و سیما - مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قزوین

تلفن  :

028-33651641
028-33651642
028-33651643
028-33651644

فکس  :

028-33651647

پست الکترونیک :