يكشنبه 13 بهمن 1392 تجهیزات
Splint   
1392/11/13 يكشنبه
انواع آتل حالت پذير
4   
1392/11/14 دوشنبه
كولار گردني فيلادلفيا
9   
1392/11/14 دوشنبه
انواع آتل وكيومي
14   
1393/10/10 چهارشنبه
برانکار

AED   
1392/11/13 يكشنبه
دفيبريلاتور خارجي خودكار
7   
1392/11/14 دوشنبه
پاس اكسيمتر
11   
1392/11/14 دوشنبه
ونتيلاتور
15   
1393/10/10 چهارشنبه
برانکار قاشقی - Scoop Stretcher

AED2   
1392/11/13 يكشنبه
دفيبريلاتور خارجي خودكار
8   
1392/11/14 دوشنبه
آتل وكيومي
12   
1392/11/14 دوشنبه
ونتيلاتور
16   
1393/10/10 چهارشنبه
فیکس کننده سر و گردن - Head Immobilizer

6   
1392/11/14 دوشنبه
پالس اكسيمتر
10   
1392/11/14 دوشنبه
انواع آتل‌هاي بادي
13   
1393/10/10 چهارشنبه
برانکار با قابلیت تبدیل به صندلی
17   
1393/10/10 چهارشنبه
آتل کششی - Traction Splint

5   
1392/11/14 دوشنبه
كولار گردني بادي