اخبار
برگزاری روز اول آزمون رتبه بندی پرسنل اورژانس استان قزوین
روز اول آزمون رتبه بندی پرسنل فوریتهای پزشکی استان قزوین با حضور سرکار خانم دکتر میر کتولی معاون محترم آموزشی سازمان اورژانس کشور به همراه سرکار خانم علی پور ، مدیر روابط عمومی اورژانس کشور برگزار گردید.