اخبار
برگزاری روز دوم آزمون رتبه بندی پرسنل اورژانس استان قزوین
روز دوم آزمون رتبه بندی پرسنل فوریتهای پزشکی استان قزوین با حضور جناب آقای دکتر نوری ساری ، معاون محترم فنی عملیاتی سازمان اورژانس کشور به همراه جناب آقای زارعی نژاد ، کارشناس محترم کنترل کیفیت و اعتبار بخشی اورژانس کشور برگزار گردید.
جناب آقای دکتر نامدار ریاست محترم اورژانس استان قزوین از نزدیک روند برگزاری آزمون رتبه بندی پرسنل را مورد بررسی قرار دادند.