اخبار
تحویل گواهینامه های آموزشی جهت تکمیل مراحل رتبه بندی پرسنل
احتراما با توجه به برگزاری آزمون رتبه بندی ، کلیه پرسنل شرکت کننده در آزمون ، گواهینامه های آموزشی خود را ( اصل و کپی ) که در شناسنامه آن ها ثبت نشده است تا تاریخ 96/03/11 به واحد آموزش تحویل نمایند.
قابل ذکر است کلیه گواهینامه های آموزشی پرسنل از مورخ 1/1/94 به بعد در سامانه آموزشی ثبت شده است و نیازی به ارائه آن نمی باشد و همچنین شناسنامه آموزشی پرسنل رسمی و پیمانی که پرونده خود را در سال 94 تکمیل نموده اند نیز ، به روز بوده و نیازی به ارائه گواهینامه دستی نمی باشد.
پرسنل قراردادی گواهینامه های آموزشی شغلی خود در سال 93 و قبل از آن را تحویل آقای حسینی در واحد آموزش نمایند.
مسئولیت عدم تحویل گواهینامه ها تا تاریخ فوق به عهده خود فرد می باشد.