اطلاعیه

اطلاعیه آزمون BLS در اردیبهشت ماه 1393
آزمون BLS پایه بالغین و اطفال در تاریخهای 2 و 7 و10 اردیبهشت ماه راس ساعت 10 صبح در ستاد نوروزیان برگزار می‌گردد.
اسامی پرسنل پایگاه‌ها توسط مسئولین شهرستان به تفکیک و توزیع در تاریخهای فوق تا مورخه 30/1/93 به واحد آموزش ارسال گردد.