اطلاعیه

قرارداد بیمه درمان تکمیلی با شرکت بیمه دانا بسته شد
قرارداد بیمه درمان تکمیلی با شرکت بیمه دانا در دو طرح متفاوت بسته شد.
همکاران محترم تا تاریخ 6/11/94 با در دست داشتن اطلاعات شناسنامه و کارت ملی خود و افراد تحت تکفل ، به کارگزینی مرکز مراجعه فرمایند . عدم مراجعه و تکمیل فرم به منزله انصراف از ثبت نام می باشد.