اطلاعیه

کنفرانس اختلالات ناشی از سوء مصرف مواد محرک و درمان آنها
تاریخ برگزاری : 14/12/95 ساعت :   ( 8 الی 13 )
مکان : سالن اجتماعات شهید بابایی دانشگاه (صدور گواهی منوط به حضور فعال در طول اجرای برنامه خواهد بود)
 
با اعطای 5/3  امتیازآموزش مداوم به متخصصین: متخصصین روانپزشکی  -پزشکان عمومی -  پزشک شاغل در طرح پزشک خانواده- دکترا روانشناسی بالینی- 5/2 امتیاز به :  کارشناسی و کارشناسی ارشد  روانشناسی عمومی-  کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کارشناس ارشد بهداشت روان
 
ثبت نام فقط از طریق سامانه آموزش مداوم به آدرس : ( .qums.ac.irvce  قسمت سامانه ها )
شماره حساب  :    43527206   با نک رفاه شعبه علوم پزشکی ( ارائه فیش بانکی جهت شرکت در برنامه  الزامی می باشد )