اطلاعیه

سمینار مدیریت بحران در حوادث با مصدومین انبوه
سمینار مدیریت بحران در حوادث با مصدومین انبوه
سخنران : آقای دکتر اکبری
زمان : پنجشنبه 6 تیر
مکان : سالن آمفی تئاتر بیمارستان ولایت
دارای امتیاز بازآموزی