اطلاعیه

سومین کارگاه توان افزایی پرسنل جدیدالورود
سومین کارگاه توان افزایی پرسنل جدیدالورود
زمان : 6 تیر ماه 1398
مکان : کلاس آموزشی ستاد فوریتهای پزشکی
حضور تمامی پرسنل شرکتی و طرحی اجباری است