اطلاعیه

برگزاری المپیاد تکنسین های فوریتهای پزشکی
المپیاد تکنسین های فوریتهای پزشکی در مورخه 98/5/8 ساعت 8:30 در محل مرکز آزمون دانشگاه، واقع در طبقه فوقانی دانشکده دندانپزشکی برگزار خواهد شد. همکاران محترم 30 دقیقه قبل از آزمون در محل حضور داشته باشند.
همکاران با لباس فرم و کارت شناسایی حضور به هم رسانند.
آزمون مهارتی همان روز در ساعت 11 الی 13 در محل مرکز مهارتهای بالینی برگزار خواهد شد.