اطلاعیه

فراخوان مقاله، ابداع و اختراع و پژوهش
همکارانی که در زمینه ابداع، اختراع، مقاله و پژوهش در گروه های خاصی فعالیت دارند در اسرع وقت خود را به واحد پژوهش (آقای کاکاوند) معرفی نمایند.