اطلاعیه

بیمه تکمیلی درمان سال 98-99
بیمه تکمیلی آتیه سازن حافظ
ثبت نام تا مورخ 98/11/17 از طریق سامانه رفاهی دانشگاه از طریق سیستم های تحت شبکه دانشگاه
جهت اطلاع کامل از متن قرارداد به فایلهای پیوست مراجعه فرمایید.

فایل توضیحات
فایل طرح ها