اطلاعیه

کارگاه آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس 2019
کارگاه آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس 2019
مورخ ششم اسفند 1398
ساعت 10 الی 13
سالن اجتماعات بیمارستان ولایت
حضور پرسنل خارج از شیفت الزامی است.