اطلاعیه

اطلاعیه واحد آموزش در خصوص آزمون جذب نیروی شرکتی
سهم بخشهای مختلف آزمون در نتیجه نهایی :
آزمون علمی : 50%
آزمون عملی : 30%
آمادگی جسمانی : 10%
داوطلبان بومی استان: 10%

شرط شرکت در آزمون عملی کسب حداقل 60% نمره آزمون علمی خواهد بود.

آزمون علمی دارای نمره منفی خواهد بود.