امداد رساني اور‍ژانس به مصدومان تصادف چهار خودرو در اتوبان قزوين-زنجان
مركز فوريت هاي پزشكي استان قزوين در تصادفي كه بين چهار خودرو در اتوبان قزوين-زنجان حادث شده بود در عرض كمتر از شش دقيقه در محل حاضر شد و مصدومين را درمان كرد.
دكتر نامدار رياست مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي استان قزوين گفت:  در ساعت 19:24 روز نهم مهر ماه 1396 مصادف با عاشوراي حسيني ماموريتي مبني بر برخورد چهار خودروي سواري در اتوبان قزوين-زنجان بعد از تاكستان اعلام شد.
متولي اورژانس استان بيان نمود: پنج آمبولانس از پايگاه هاي مختلف در شهرستان تاكستان به محل حادثه اعزام شدند كه اولين آمبولانس پس از گذشت شش دقيقه در محل حاضر شد و تا رسيدن آمبولانس هاي بعدي مسئوليت ترياژ(دسته بندي) مصدومين را بر عهده گرفت.
به گفته ي اين مقام مسئول 13 مصدوم در اين حادثه توسط تيم هاي فوريت هاي پزشكي در محل درمان اوليه  و جهت درمان تكميلي به بيمارستان هاي شفاء و تامين اجتماعي در شهرستان تاكستان اعزام شدند و اكنون وضعيت مصدومين رو بهبود است. به لطف خداوند متعال اين حادثه فوتي نداشت.