حضور ریاست محترم مرکز در سازمان انتقال خون جهت تبریک سمت جدید آقای دکتر سالاری

1398/5/10 پنجشنبه