تکمیل فرم ارزیابی سال 1399

1399/7/16 چهارشنبه

همکاران محترم :
1- جهت تکمیل فرم ارزیابی سال 1399 وارد سامانه karkonan.qums.ac.ir شده و قسمت ارزیابی عملکرد سال 1399 را به مسئول شهرستان خود ارسال نمائید.

2- مسئول محترم شهرستان بعد از بررسی فرم آنرا مجددا به ارزیابی شونده عودت دهید.در آخر ارزیابی شونده پس از دریافت ارزیابی (تفاهم نامه) خود را به کارتابل رابط (خسرو برکابی ) ارسال نمائید.