اداره آموزش

گزارش آموزش بیش از 16.123 در خصوص پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال 1397
آموزش های لازم در خصوص پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال 1397 با تلاش همکاران  اورژانس پیش بیمارستانی و جدیتی که در این راه به کاربسته شد در طی یک ماه اسفند تعداد 16.123 نفر از دانش آموزان، کارمندان، سپاهیان استان و خانواده هایشان، مدارس علیمه و حوزه های استان و خانواده های حوزوی های استان و شرکت ها و دیگر اقشار جامعه  آموزش های لازم در خصوص موضوعات خطرات استفاده از مواد محترقه و پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال و مسمومیت با گاز مونو اکسید کربن در سطح استان ارائه شد.