اداره آموزش

برگزاری المپیاد تکنسین های فوریتهای پزشکی استان قزوین 8 مرداد 1398

1398/5/10 پنجشنبه

المپیاد علمی و مهارتی تکنسین های فوریتهای پزشکی استان قزوین در 8 مرداد 1398 و با حضور جمعی از تکنسینهای فوریتهای پزشکی در بخشهای مختلف برگزار گردید و در نهایت افراد ذیل به مرحله بعدی المپیاد، در قطب زنجان راه یافتند.
1- امیر اولادحیات
2- علی اصغر کرمی رجب پور
3- علی رحمانی ( از پرسنل محترم قراردادی شبکه بهداشت)
4- سینا رحمانی
5- ایمان میرخوند چگینی
6- رضا رحمانی
7- رضا بابایی فرد
8- مهدی مرادی