اخبار

کسب مهارت علمی و عملی پیشرفته توسط تکنسین های اورژانس قزوین
اولین دوره کارگاه PHTM  (مدیریت مصدومین ترومایی در پیش بیمارستان ) برای تکنسین های اورژانس قزوین در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی  برگزار شد.
دکترپیمان نامدار ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قزوین ضمن اشاره به برگزاری دوره افزود ، این کارگاه به صورت کشوری و زیر نظر سازمان اورژانس کشور برگزار شد.
در این دوره آقای دکتر رجایی معاون توسعه و نیروی انسانی اورژانس کشور  ، آقای حسن زاده مسئول آموزش مرکز فوریت های پزشکی تبریز و مسئول هماهنگی دوره  ، آقای آقاعلی ناظر اورژانس کشور و همچنین اساتید استانی حضور داشتند که این دوره در دو بخش سخنرانی تئوری و کارگاهی برگزار و شامل ایستگاه های عملی با بیماران گریم شده و سناریو از قبل تعریف شده بود.
داود مصطفوی مسئول آموزش مرکز فوریت های پزشکی قزوین گفت: 24 نفر از تکنسین های اورژانس استان در این دوره شرکت نمودند و در پایان به افرادی که موفق به قبولی در آزمون تئوری و عملی شده بودند  گواهینامه اعطا شد و همچنین آقایان احمد قاسمی ، حسن حسن زاده و امیر اولادحیات به دلیل کسب نمرات بالا در این دوره به عنوان مربی جهت برگزاری دوره های بعدی انتخاب شدند.
ایشان ضمن تشکر از ریاست دانشکده پرستاری و مسئول مرکز مهارت های یالینی به جهت در اختیار قرار دادن فضای مناسب برای برگزاری عنوان نمود، به یاری خداوند متعال این دوره در آینده برای کلیه همکاران اورژانس پیش بیمارستانی برگزار خواهد شد.
بيشتر