اخبار

برگزاری نشست کمیته ارتقاء اورژانس بیمارستانی
کمیته ارتقاء اورژانس بیمارستانی جهت بررسی وضعیت بخش اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید.
زهره یونسی مسئول اورژانس بیمارستان های استان قزوین گفت: در این نشست میزان آمارها و شاخص های اورژانس بیمارستانی بررسی شد.
یونسی افزود: این نشست با حضور معاونین درمان و روسای بیمارستان ها و مسئولین بخش های اورژانس ها تشکیل شد و ضمن ارائه آمارها ،تغییرات،مراجعین و ترخیص ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در انتها نیز در راستای ارتقاء فرآیند اورژانس تصمیماتی اتخاذ گردید.

 
بيشتر