کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه
   
  با توجه به قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1387/03/20 و با استناد به فصل پنجم آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، تعداد چهارده کارگروه تخصصی مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران کشور پیش‌بینی شده است که یکی از این کارگروه‌ها ، کارگروه تخصصی بهداشت ودرمان در حوادث غیر مترقبه می‌باشد که وظیفه برنامه‌ریزی جهت انجام اقدامات پیشگیری، آمادگی ، پاسخ و بازسازی نظام سلامت در مواجهه با بحران‌های مرتبط با حوادث غیرمترقبه طبیعی و انسان ساخت را برعهده دارد.
   
  این مهم با مشارکت تمام ارگانهای دخیل در بهداشت و درمان کشور و استانها در قالب اعضای اصلی و همکار، به نام کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه متبلور می‌گردد.
   
  این کارگروه در سطح وزارت با ریاست معاون درمان وزارت و دبیری رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور و در سطح دانشگاه‌ها با ریاست رئیس دانشگاه و دبیری رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اداره می‌گردد.


  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0