نام و نام خانوادگی : مصطفی امیری
سال تولد: 1364
مدرک تحصیل : کارشناسی هوشبری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه 
سوابق شغلی :
معاونت مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قزوین از سال 99
مسئول پایگاه اورژانس هوایی
مسئول اورژانس شهرستان آبیک

آدرس ستاد فوریت های پزشکی استان قزوین :
قزوین-انتهای بلوار شهید سلیمانی- بلوار حج - بن بست ثبت و اسناد - مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قزوین

تلفن  :
028-33651641


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0