نام و نام خانوادگی : حسین فخارسلیمانی
 
سال تولد : 1361
 
مدرک تحصیلی : کاردان فوریتهای پزشکی
 
دانشگاه محل تحصیل : علوم پزشکی قزوین
 
سوابق شغلی :
- مسئول اورژانس شهرستان آبیک
- تکنسین فوریتهای پزشکی از سال 1393 تاکنون
- کمک تکنسین فوریتهای پزشکی از سال 1387 تا 1393

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0