آدرس ستاد فوریت های پزشکی استان قزوین :
قزوین-انتهای بلوار شهید سلیمانی- بلوار حج - بن بست ثبت واسناد - مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قزوین

تلفن  :
028-33651641
028-33651642
028-33651643
028-33651644

فکس  :
028-33651647

پست الکترونیک: 

115@qums.ac.ir


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0