نام و نام خانوادگی : حمید نجفی
   
  سال تولد : 1353
   
  مدرک تحصیلی : کاردان اتاق عمل / کارشناس پرستاری
   
  دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی شهید بابایی قزوین
   
  سوابق شغلی : 
  - مسئول اورژانس شهرستان قزوین مرکزی
  - مسئول شیفت و مسئول ناحیه کوهین از سال 1390
  - مسئول پایگاه های رازی ، الوند ، صفا و اقبالیه 
  - تکنسین فوریتهای پزشکی از سال 1380 تاکنون
  - فعالیت در بیمارستان شهید رجایی از سال 1378 الی 1379

     Unable to load control 'DesktopModules/UserDefinedTable/UserDefinedTable.ascx'!
  The file '/DesktopModules/UserDefinedTable/UserDefinedTable.ascx' does not exist.
  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0