نام و نام خانوادگی : مهدی شعبانی
 

سال تولد : 1362
 

مدرک تحصیلی : 
- کارشناسی پرستاری
- کاردان فوریتهای پزشکی
 

دانشگاه محل تحصیل : 
دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
علوم پزشکی قزوین
 

سوابق شغلی :
- مسئول اورژانس شهرستان تاکستان
- مسئول پایگاه های اقبالیه ، اسفرورین

- تکنسین فوریتهای پزشکی از سال 1388 تاکنون

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0