نام و نام خانوادگی : سیدبهنام خلیل زاده
سال تولد : 1354

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

دانشگاه محل تحصیل : علوم پزشکی قزوین

سوابق شغلی :

-مسئول اورژانس شهرستان البرز از سال 1399 تاکنون
- مسئول اورژانس شهرستان قزوین حومه از سال 1396 تا 1399
- تکنسین فوریتهای پزشکی

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0