نام و نام خانوادگی : مهدی افتخاری

سال تولد : 1362

رشته تحصیلی : 
کارشناس فوریتهای پزشکی
کاردان فوریتهای پزشکی

دانشگاه محل تحصیل :
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دانشگاه علوم پزشکی قزوین

سوابق شغلی :
- مسئول اورژانس شهرستان آوج از سال 1399
- مسئول پایگاه آوج به مدت 1 سال
- مسئول پایگاه مینودر به مدت 2 سال
- مسئول پایگاه رازی به مدت 2 سال
- کارشناس فوریتهای پزشکی از سال 1394 تاکنون
- کاردان فوریتهای پزشکی از سال 1390 تا 1394

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0