فایلهای آموزشی مرتبط با کرونا ویروس (COVID-19) توصيه های مسافرتی
توصیه های بهداشتی در مقابله با کرونا
تریاژ مادر باردار - بیماری کووید19
مراقبتهای بعد از ترخیص بیماران کووید19
فایلهای آموزشی مرتبط با سکته قلبی (MI) مدیریت درمان سکته حاد قلبی
فایلهای آموزشی مرتبط با سکته مغزی (CVA) درمان سکته حاد مغزی
پروتکل آفلاین سکته حاد مغزی
تریاژ تلفنی در بیماران سکته مغزی1
تریاژ تلفنی در بیماران سکته مغزی2
شناسنامه استاندارد خدمات مدیریت درمان سکته حاد مغزی
فایلهای آموزشی مرتبط با اورژانسهای محیطی سوختگی
پروتکل درمانی گرمازدگی
پروتکل درمانی سرمازدگی
مدیریت فوریتهای شیمیایی
سرمازدگی - گرمازدگی
فایلهای آموزشی احیاء قلبی ریوی (CPR) پروتکل احیاء نوزادان
درسنامه احیای پیشرفته کودکان
ایست قلبی شیرخواران و کودکان
نکات مهم در احیاء نوزادان1
نکات مهم در احیاء نوزادان2
آیین نامه ها و دستورالعمل ها

آیین نامه استخدامی
اخلاق و مقررات حرفه ای
دستورالعمل نظافت و گندزدایی
دستورالعمل اعزام موتورلانس

دستورالعمل تریاژ تلفنی

دستورالعمل دارو و تجهیزات ویرایش 5

مسمومیت ها برخورد پزشکی با مسمومیت حاد متانول

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0